ATE CR, a.s. |
Chudenická 1059/30
| 102 00 Praha 10
tel.: 412 334 608 | info@ate-cr.cz
 • Čeština
 • English

obce, úřady a instituce, ekologické služby, ATE CR, hydrogeologický průzkum, studnařské práce, geologické práce, sanace

SPECIÁLNÍ NABÍDKA PRO OBCE, ÚŘADY A INSTITUCE

Studnařské práce a vrty pro tepelná čerpadla

 • komplexní realizace trubních studní a jímacích zdrojů pitné a užitkové vody pro individuální či skupinové zásobování obyvatelstva, fotbalová a golfová hřiště, hřbitovy, parky, koupaliště, zasněžování sjezdovek, zavlažování polí, včetně odběrů vzorků vod na laboratorní analýzy a čerpací zkoušky
 • čištění a dezinfekce stávajících studní a vrtů
 • kompletní realizace vrtů pro tepelná čerpadla
 • studnařské práce a vrty pro tepelná čerpadla - více informací

Poradenská / konzultační činnost v oblasti ochrany životního prostředí

 • poradenství a zpracování projektů a podkladů pro získání dotací z EU
 • E.I.A. – zpracování „oznámení“, „dokumentace“ a „posudků“ vlivů záměru a koncepcí na životní prostředí
 • ekologické audity, analýzy rizik v souvislosti s převodem (koupě, prodej) státního i privátního nemovitého majetku právnických osob, fyzických osob, obcí nebo měst
 • kontrolní činnost (supervize) – výkon odborného technického dozoru, investorský dohled na zpracování a realizaci ekologických projektů
 • zpracování žádosti o vydání integrovaného povolení IPPC podle vyhlášky č. 554/2002 Sb.
 • poradenská činnost v oblasti ochrany životního prostředí - více informací

Hydrogeologické průzkumy, projekty, posudky a vyhodnocení

 • hydrogeologický průzkum zdrojů vody, stanovení ochranných pásem, vypracování provozních řádů zdrojů, posudků a projektové dokumentace pro stavební povolení
 • hydrogeologický průzkum veřejných pohřebišť podle zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, stanovení maximální hloubky pro pohřbívání a tlecí doby, které jsou nezbytnou součástí provozních řádů pohřebišť
 • hydrogeologický průzkum znečištění lokality, staré ekologické zátěže, černé skládky a tzv. „brownfields“, zpracování návrhu a realizace nápravných opatření
 • hydrogeologický a vsakovací průzkum pro realizaci staveb, vhodnost umístění ČOV
 • hydrogeologické průzkumy, projekty, posudky - více informací

Odpadové hospodářství

 • zpracování plánů odpadového hospodářství původce odpadů (POH) - POH musí mít zpracovaný původci odpadů, kteří produkují ročně více než 10 t nebezpečného odpadu nebo více než 1000 t ostatního odpadu - POH původce odpadů se zpracovává na dobu nejméně 5 let
 • vzorkování a hodnocení nebezpečných vlastností odpadů
 • odpadové hospodářství - více informací

Geologické práce - sanace

 • geologický průzkum lokality
 • dekontaminace znečištěných zemin, stavebních materiálů a podzemních vod
 • monitoring znečištění
 • vzorkování zemin, půdního vzduchu, podzemních a povrchových vod
 • černé skládky - průzkum znečištění, zpracování projektu a realizace nápravných opatření
 • revitalizace průmyslových zón - tzv. lokality "brownfields"
 • geologické práce, sanace - více informací