ATE CR, a.s. |
Chudenická 1059/30
| 102 00 Praha 10
tel.: 412 334 608 | info@ate-cr.cz
  • Čeština
  • English

PORADENSKÁ ČINNOST (E.I.A.),ekologické poradenství, EKOLOGIE, EKOLOGICKÁ PORADENSKÁ ČINNOST

poradenská činnost, e.i.a., ekologické poradenství, ekologiePoradenská činnost (ekologické poradenství) zahrnuje poradenské a konzultační činnosti ve všech oblastech ochrany životního prostředí, zpracování oznámení, dokumentace a posudků vlivů na životní prostředí (E.I.A.), zpracování žádosti o vydání integrovaného povolení (IPPC).

 

HODNOCENÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (E.I.A.)

Hodnocení vlivů na životní prostředí (E.I.A. - Environmental Impact Assessment) je realizováno v rámci zákona č. 100/2001 Sb., (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) a jeho novel. Zpracovávat dokumentaci a posudek podle tohoto zákona jsou oprávněny pouze fyzické osoby, které jsou držiteli autorizace.

PROCES E.I.A. SESTÁVÁ Z NÁSLEDUJÍCÍCH DÍLČÍCH ÚKONŮ

Oznámení vlivů záměru a koncepce na životní prostředí

poradenská činnost, e.i.a., ekologické poradenství, ekologieTen, kdo hodlá provést záměr (oznamovatel) je povinen předložit oznámení záměru příslušnému úřadu v listinné a elektronické podobě. Náležitosti oznámení stanoví příloha č. 3 (Náležitosti oznámení) k zákonu č. 100/2001 Sb. Pokud se jedná o záměr, který podléhá posouzení podle přílohy č. 1 (záměry Kategorie I a II) k tomuto zákonu, musí oznamovatel vždy uvést nástin studovaných hlavních variant a stěžejní důvody pro jeho volbu vzhledem k vlivu na životní prostředí. Lze předložit oznámení s obsahem podle přílohy č. 4 (Náležitosti dokumentace) k tomuto zákonu.

Kdo předkládá podnět ke zpracování koncepce (předkladatel), je povinen předložit oznámení koncepce příslušnému úřadu v listinné a elektronické podobě. Náležitost oznámení koncepce stanoví příloha č. 7 zákona.

Dokumentace vlivu záměru na životní prostředí

Oznamovatel na základě oznámení, vyjádření k oznámení podle § 6 odst. 3 a 4 a závěru zjišťovacího řízení podle § 7 zajistí osobou k tomu oprávněnou zpracování dokumentace v písemné a v elektronické podobě. Náležitosti dokumentace jsou uvedeny v příloze č. 4 zákona.

Zpracování posudků

Příslušný úřad obvykle KÚ či MŽP smluvně zajistí zpracování posudku osobou k tomu oprávněnou ( zpracovatel posudku) podle § 19. Zpracovatel posudku zpracuje posudek na základě dokumentace, popř. oznámení a všech podaných vyjádření k nim. Náležitosti posudku jsou uvedeny v příloze č. 5 zákona.

 

ŽÁDOST O VYDÁNÍ INTEGROVANÉHO POVOLENÍ (IPPC)

Provozovatel zařízení, uvedeném v příloze č. 1 zákona č. 76/2002 Sb. (zákon o integrované prevenci), podá u správního úřadu, který je místně příslušný k vydání IPPC, vyplněnou žádost v listinné a elektronické podobě. Zpracování žádosti o vydání IPPC je podle vzoru , který je uveden v příloze vyhlášky č. 554/2002 Sb., kterou se stanoví vzor žádosti o vydání IPPC, včetně stručného shrnutí údajů podle § 4, odst. 1, písmeno d) tohoto zákona.

 

EKOLOGICKÉ AUDITY, ANALÝZY RIZIK, PORADENSTVÍ

Ekologické poradenství - Ekologické audity

poradenská činnost, e.i.a., ekologické poradenství, ekologieEkologické audity se obvykle zpracovávají v souvislosti s převodem státního či privátního nemovitého majetku (obce, města, pozemkový fond, armáda, atd.) do jiného vlastnictví právnických osob, fyzických osob, obcí nebo měst. Obvykle bývá členěn na dvě etapy: administrativní a z ní případně vyplývající průzkumná. Cílem prací je nezávislé posouzení všech dostupných dat o jednotlivých složkách životního prostředí z dosavadních průzkumů provedených na lokalitě a v jejím okolí, realizace účelově zaměřených průzkumných prací a komplexní posouzení rizikových faktorů, které vyplývají z případné existence ekologických zátěží. Ekologické audity zahrnují rovněž návrhy nápravných opatření a vyčíslení finančních nákladů, potřebných na jejich realizaci.

Ekologické poradenství - Analýzy rizik

Analýzy rizik je doporučeno zpracovávat v případech, kdy existuje podezření na existenci závažného ohrožení nebo znečištění povrchových nebo podzemních vod nebo na další negativní dopady kontaminace na lidské zdraví či jednotlivé složky životního prostředí, avšak nelze rozhodnout o nápravných opatřeních na základě jednoznačně prokázaného porušení legislativních norem. V daných případech se analýza rizik stává rozhodujícím odborným podkladem pro proces eliminace rizik souvisejících s kontaminací území.

Analýzy rizik se zpracovávají podle Metodického pokynu MŽP č. 12, uvedeného ve Věstníku MŽP, ročník XV, částka 9, ze září 2005. Po schválení příslušnými institucemi jsou klíčovým podkladem pro stanovení nápravných opatření ať už ČIŽP nebo KÚ.

 

KONTROLNÍ ČINNOST (SUPERVIZE)

Supervize spočívá v odborném investorském dohledu na zpracování a realizaci ekologických projektů. Supervizor sleduje zakázku jak po stránce dodržování schválené projektové dokumentace, tak i po stránce účelně vynaložených finančních prostředků na zakázku určených.

Provádění supervize je plně v souladu s metodickým pokynem MŽP OEŠ „Zásady pro provádění a vyhodnocování supervizních prací v procesu nápravy starých ekologických zátěží, Praha, květen 1997 a Dodatkem č. 1, Praha, leden 1998“ k „Zásadám pro provádění ...“.

poradenská činnost, e.i.a., ekologické poradenství, ekologie Práce supervizora končí vypracováním závěrečné zprávy supervize, kde zhodnotí dosažené výsledky prací a posoudí závěrečnou zprávu zhotovitele prací.