ATE CR, a.s. |
Chudenická 1059/30
| 102 00 Praha 10
tel.: 412 334 608 | info@ate-cr.cz
  • Čeština
  • English

HYDROGEOLOGICKÝ PRŮZKUM, hydrogeologický posudek, analýza vody, rozbor vody, úpravy vody, čištění vody

Hydrogeologický průzkum zahrnuje průzkumné a realizační práce, projekty, hydrogeologické posudky a vyhodnocení v nejrůznějších oblastech životního prostředí souvisejících s podzemní vodou.

hydrogeologický průzkum, geologický průzkum, analýza vodyJedná se zejména o vyhledání zdroje podzemní vody pro studny, hydrogeologický průzkum znečištění lokality (staré ekologické zátěže, černé skládky, brownfields), hydrogeologický průzkum veřejných pohřebišť, monitorovací systémy hladiny podzemní vody, hydrogeologický a vsakovací průzkum pro realizaci staveb a vhodnost výstavby domovní čistírny odpadních vod (DČOV) a kořenové čistírny odpadních vod (KČOV) na pozemku.

 

VYHLEDÁNÍ ZDROJE PODZEMNÍ VODY, PRŮZKUMNÝ VRT

Vyhledání zdroje podzemní vody realizujeme v následujících etapách:

Projekční práce

Projekční práce sestávají z rešerše mapových údajů archivních zpráv, vyhledání zdroje podzemní vody na dotčeném pozemku a následné zpracování projektu.

Rekognoskace terénu a vytýčení vrtu

Rekognoskace terénu a vytýčení vrtu jsou nezbytné pro seznámení hydrogeologa s terénem. Odborný výběr nejvhodnějšího místa pro umístění vrtu (studny) dle zásad ČSN 75 5111 zrealizujeme do 1 týdne od poptávky. V případě plánované novostavby je vhodné nejdříve vyhledat optimální místo pro studnu, a tomu uzpůsobit pozici vlastní stavby. Obráceně to lze velmi složitě.

ekologické služby, hydrogeologický průzkum, studnařské a geologické práceVyhledání zdroje podzemní vody a vyhloubení studny doporučujeme provést před zahájením vlastní stavby rodinného domu. Má to následující výhody:

  • nehrozí poškození stavby RD a již upraveného pozemku použitou vrtnou technikou
  • při hloubení studny odpadají problémy s přístupem techniky na pozemek
  • je zajištěn nezávislý zdroj vody, potřebný pro výstavbu
  • finanční úspora na vybudování vodovodní přípojky, která tím pádem není potřeba
  • neplatí se žádné poplatky za vodné

Oznámení realizace průzkumného vrtu na úřadech

hydrogeologický průzkum, geologický průzkum,
 analýza vody

Nejpozději 15 dnů před zahájením vrtných prací oznamujeme jejich zahájení na místně příslušném obecním úřadě. V případě realizace průzkumného vrtu hlubšího jak 30 m zasíláme projekt prací na příslušný krajský úřad, a to 30 dnů před zahájením prací.

 

HYDROGEOLOGICKÝ PRŮZKUM ZNEČIŠTĚNÍ LOKALITY

Staré ekologické zátěže

Znečištěná půda, horninové prostředí a podzemní voda (staré ekologické zátěže) představují významný problém v ochraně životního prostředí. Ekologické zátěže jsou v mnoha případech zdrojem nepřijatelného rizika pro zdraví obyvatel, podzemní a povrchové vody, přírodní zdroje a další složky životního prostředí. Hydrogeologický průzkum zjišťuje úroveň znečištění horninového prostředí a zejména podzemních vod. Analýzou odebraných vzorků podzemních vod do vzorkovnic sledujeme kvalitativní parametry. Fyzikální, chemické a mikrobiologické rozbory provádíme v akreditovaných laboratořích.

Černé skládky

hydrogeologický průzkum, geologický průzkum, analýza vodyČerné skládky jsou jednou z významných oblastí starých ekologických zátěží, které mají nezanedbatelný vliv na kvalitu podzemní vody. V souladu s platnou legislativou provádíme hydrogeologický průzkum případné kontaminace podzemních vod, odstranění znečištění a úpravu lokality k dalšímu využití. A to včetně vybudování dlouhodobých monitorovacích systémů úrovně hladiny a kvality podzemní vody.

Brownfields

Brownfields se většinou vztahují k industriální minulosti, kdy se jedná hlavně o průmyslové areály, staré zemědělské areály, nevyužívané drážní pozemky, bývalé vojenské prostory a též i o nepotřebnou veřejnou vybavenost. Důsledkem existence brownfields jsou nejen značné ekonomické ztráty. Jsou velkou zátěží a zdrojem nepřijatelného rizika pro zdraví obyvatel a kvalitu životního prostředí, zejména podzemní vody.

Společnost ATE CR, a. s. umí tuto problematiku vyřešit. Vypracujeme projekt revitalizace s vyčíslením nákladů na její realizaci, pro případnou žádost o finanční dotaci EU.

Disponujeme odborníky všech potřebných profesí ke zjištění stupně kontaminace území, ale i k jejímu odstranění včetně následující přípravy území pro jeho další smysluplné využití. Součástí zjištění stupně kontaminace území je důkladný hydrogeologický průzkum.

 

HYDROGEOLOGICKÝ PRŮZKUM VEŘEJNÝCH POHŘEBIŠŤ

Průzkum starých či nových veřejných pohřebišť provádíme podle zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví. Výsledkem hydrogeologického průzkumu je zhodnocení geologických a hydrogeologických podmínek dané lokality, stanovení maximální hloubky pro pohřbívání, tlecí doby, případně návrh a realizace opatření vedoucích ke snížení hladiny podzemní vody na potřebnou úroveň.

HYDROGEOLOGICKÝ PRŮZKUM PRO REALIZACI STAVEB

hydrogeologický průzkum, geologický průzkum, analýza vodyV místech plánované výstavby provádíme hydrogeologický průzkum za účelem zjištění úrovně hladiny podzemní vody pod terénem. S tím souvisí i případná nutnost odčerpávání podzemní vody ze dna základové spáry stavby. Hydrogeologický průzkum má úzkou souvislost se vsakovacím průzkumem, kterým se ověřují vsakovací poměry na lokalitě, nebo-li vhodnost horninového prostředí pod nezpevněnými plochami pojmout (vsáknout) množství dešťové vody ze zpevněných ploch i v případě přívalových dešťů.

VHODNOST VÝSTAVBY DČOV A KČOV NA POZEMKU

V rámci hydrogeologických průzkumných prací provádíme též hydrogeologický posudek zhodnocení lokality z hlediska vhodnosti umístění DČOV, popř. KČOV. Na pozemcích se schválenou DČOV a KČOV k rodinnému domu dále zkoumáme možnost vsakování daného množství a kvality předčištěné vody z těchto čistíren. Místa vsaku jsou volena tak, aby nebyly ovlivněny (znečištěny) stávající zdroje podzemní vody jak na vlastním pozemku, tak v okolí.