ATE CR, a.s. |
Chudenická 1059/30
| 102 00 Praha 10
tel.: 412 334 608 | info@ate-cr.cz
 • Čeština
 • English
 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /var/www/web75/htdocs/includes/unicode.inc on line 345.
 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /var/www/web75/htdocs/includes/unicode.inc on line 345.
 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /var/www/web75/htdocs/includes/unicode.inc on line 345.
 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /var/www/web75/htdocs/includes/unicode.inc on line 345.
 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /var/www/web75/htdocs/includes/unicode.inc on line 345.
 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /var/www/web75/htdocs/includes/unicode.inc on line 345.
 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /var/www/web75/htdocs/includes/unicode.inc on line 345.
 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /var/www/web75/htdocs/includes/unicode.inc on line 345.
 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /var/www/web75/htdocs/includes/unicode.inc on line 345.
 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /var/www/web75/htdocs/includes/unicode.inc on line 345.
 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /var/www/web75/htdocs/includes/unicode.inc on line 345.
 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /var/www/web75/htdocs/includes/unicode.inc on line 345.

STUDNAŘSKÉ PRÁCE, VRTANé studnystudnařství, studny, přihlášení studny, analýza vody, rozbor vody

studnařské práce, vrtané studny, přihlášení studnyStudnařské práce nabízené ve standardu firmy ATE CR, a. s. zahrnují veškeré práce od vyhledání místa zdroje podzemní vody na pozemku hydrogeologem, přes realizaci průzkumného vrtu o vrtném průměru 178 až 280 mm a výstrojí (zárubnicemi) o průměru 125 až 200 mm s atestem na pitnou vodu, obsypem a cementací až po realizaci samotné vrtané studny.

Dále provádíme stavební úpravy vrtu na vrtanou trubní studnu dle ČSN 75 5115, vystrojení čerpadlem, napojení na domovní vodárnu, až po zpracování veškeré potřebné dokumentace pro komplexní projednání zřízení studny na úřadech vedoucí až k její kolaudaci. Základním cílem naší práce je kvalitní studna s vodou v množství a kvalitě požadované zákazníkem!

 

STUDNAŘSTVÍ, VYHLEDÁNÍ ZDROJE PODZEMNÍ VODY

Projekční práce, studnařské práce

Vyhledání zdroje podzemní vody na pozemku klienta a projekčním pracím předchází rešerše mapových údajů a získání potřebných informací o lokalitě v archivních zprávách.

Rekognoskace terénu a vytýčení vrtu

Rekognoskace terénu a vytýčení vrtu jsou nezbytné činnosti pro seznámení hydrogeologa s terénem a odborný výběr (vyhledání) nejvhodnějšího místa pro umístění vrtu (vrtané studny) dle ČSN 75 5115. Posouzení pozemku zrealizujeme do 1 týdne od poptávky. V případě plánované novostavby je vhodné nejdříve vyhledat optimální místo pro studnu, a tomu uzpůsobit pozici vlastní stavby.

studnařské práce, studnařství, studny, vrtané studny, analýza vody, rozbor vodyDoporučení: Realizaci studny doporučujeme před započetím vlastní stavby rodinného domu (RD). Má to dvě velké výhody:

 • nehrozí poškození stavby RD a již upraveného pozemku použitou vrtnou technikou při hloubení studny (nejsou problémy s přístupem techniky na pozemek)
 •  je zajištěn nezávislý zdroj vody, potřebný pro výstavbu

Oznámení realizace průzkumného vrtu na úřadech

Nejpozději 15 dnů před zahájením vrtných prací je zapotřebí tyto práce oznámit na místně příslušném obecním úřadě. V případě realizace vrtu hlubšího jak 30 m, je nutno zaslat projekt prací na příslušný krajský úřad 30 dnů před jeho realizací.

 

VRTANÉ STUDNY - REALIZACE PRŮZKUMNÉHO VRTU

Stunařské práce - zhotovení průzkumného vrtu

Nejvhodnější technologii vrtání vybíráme na základě předpokládaného geologického složení horninového prostředí. Hloubka vrtu, průměr výstroje a vrtný průměr závisí na účelu studny definovaným zákazníkem. Nejčastější průměry vrtání studní a průměrů výstrojí podle účelu vrtané studny:

 • Průměr vrtání 178 mm/ průměr výstroje 125 mm – vhodné pro malé chaty s občasným pobytem a k zalévání nevelkého pozemku.
 • Průměr vrtání 203 mm/průměr výstroje 140 mm – vhodné pro větší chaty a malé RD s celoročním užíváním a k zalévání běžně velkých pozemků.
 • Průměr vrtání 254 mm/průměr výstroje 160 mm – vhodné pro běžné RD s celoročním užíváním a zalévání velkých pozemků.
 • Průměr vrtání 280 mm/průměr výstroje 200 mm – vhodné pro větší komplexy domů, statky s živočišnou výrobou, zavlažování polí, atd.

studnařské práce, studnařství, studny, vrtané studny, analýza vody, rozbor vodyVýstroj - filtr je tvořena PVC-U, popřípadě PE-HD, pro studnařské účely a vždy výhradně s atestem na pitnou vodu. Přes zvodnělé úseky je perforovaná. Mezikruží mezi výstrojí a stěnou vrtu je obsypáno praným vodárenským „kačírkem“. Ve svrchní části vrtu je výstroj plná. Mezikruží mezi výstrojí a stěnou vrtu v místech výskytu mělkého kvartérního kolektoru je utěsněno nepropustným jílem (bentonitem) z důvodu ochrany proti průsakům povrchového znečištění do vrtané studny.

Koordinace prací a geologická dokumentace

Veškeré studnařské práce jsou po celou dobu realizace odborně řízeny, sledovány a koordinovány odpovědným hydrogeologem. Průběžně dokumentuje horninové složení v místě vrtu a výskyt zvodní. Dokumentace má podstatný význam pro správné vystrojení vrtu.

Vyčištění vrtu a hydrodynamické zkoušky

studnařské práce, studnařství, studny, vrtané studny analýza vody, rozbor vodyPo vystrojení vrtu je voda ve vrtu vhodným čerpadlem nejprve zbavena hustého kalu a hrubších nečistot. Po vyčištění provádíme hydrodynamické zkoušky sestávající z čerpací a stoupací zkoušky. K čerpání vody používáme ponorné čerpadlo s nastavitelným výkonem, nejčastěji 0,2 – 1,0 l/s. Provedením zkoušek zjistíme použitelnou vydatnost zdroje a případný vliv odběru vody ze studny na stávající okolní zdroje vody. Na základě výsledků stanovíme podmínky pro odběr podzemní vody z vrtané studny. Délku hydrodynamické zkoušky volíme v závislosti na účelu zbudované vrtané studny a na místních přírodních podmínkách.

Odběr a analýza vody

V závěru čerpací zkoušky, obvykle až po dostatečném vyčištění a zbavení viditelných mechanických nečistot, je odborně do vzorkovnic odebrán vzorek vody nejčastěji na tzv. „Krácený rozbor pitné vody“ v souladu s Vyhláškou Ministerstva zdravotnictví č. 252/2004 Sb. Stanovuje hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody. Rozbory vody jsou prováděny akreditovanou laboratoří.

Zpráva (hydrogeologický posudek, projekt studny)

Zpráva zahrnuje písemné a grafické shrnutí všech výše uvedených realizovaných prací, včetně hydrogeologického posudku s kulatým razítkem hydrogeologa a projektu na převedení průzkumného vrtu na trubní, tzv. vrtanou studnu s kulatým razítkem autorizovaného inženýra pro vodohospodářské stavby v souladu s požadavky vodoprávních úřadů.

 

ÚPRAVA VRTU NA STUDNU DLE NORMY ČSN 75 5115

Úprava vrtu na trubní studnu v souladu s platnou legislativou sestává z vyhloubení jámy v okolí vrtu do hloubky cca 1,5 m pod úroveň terénu, vybetonování jejího dna, zkrácení zárubnice vrtu, uložení betonových skruží, vystrojení vrtu čerpací technikou a napojení na domovní vodárnu, tak aby vrtané studny splňovaly veškerá odpovídající pravidla.

Vrtané studny - výkop a betonářské práce

Kolem výstroje vrtu je vyhloubena jáma tak, aby mohly být bezpečně uloženy betonové skruže do hloubky cca 1,5 m, včetně okolního jílového těsnění. Výstroj vrtu je zkrácena na výšku cca 30 cm ode dna jámy. Dno jámy je vybetonováno a opatřeno ochrannou nosnou pažnicí převlečenou přes výstroj vrtu.

Uložení betonových skruží a úprava terénu

studnařské práce, studnařství, studny, vrtané studny analýza vody, rozbor vodyDo takto připravené jámy jsou uloženy betonové skruže (dle požadavku o vnitřním průměru 800 mm, nebo 1000 mm), které jsou vyvedeny ještě 0,5 m nad terén. Na vnější straně skruží je ode dna jámy až po úroveň terénu jílové těsnění, zbytek jámy je zasypán vyhloubeným materiálem. Přebytečná vyhloubená zemina je odvezena, popř. je vhodně použita k terénním úpravám pozemku. Povrch terénu je následně zarovnán a upraven. Skruže jsou překryty přesahující půlenou betonovou deskou.

Vystrojení vrtu (čerpadlo, potrubí, hladinové sondy)

Vrt (studna) je vystrojen vhodným čerpadlem v závislosti na hloubce vrtu a vydatnosti čerpané vody. Režim odběru a maximální snížení hladiny podzemní vody jsou hlídány hladinovými sondami. Potrubí je bočním průrazem ve skruži v nezámrzné hloubce vyvedeno do výkopu, kde je napojeno na vodovodní řad vedoucí k domovní vodárně.

Domovní vodárna, úpravna surové vody, napojení ke studni

Domovní vodárna sestává z tlakové nádoby (o potřebné velikosti) a případně ze zařízení na úpravu surové vody tak, aby mohla být používána i jako pitná. Domovní vodárnu se studní spojuje potrubí, které je vedeno od studny nejkratší trasou v nezámrzné hloubce.

 

KOMPLEXNÍ PROJEDNÁNÍ VRTANÉ STUDNY NA ÚŘADECH

Komplexní projednání vrtané studny na úřadech sestává z vyřízení územního rozhodnutí, stavebního povolení, vodoprávního rozhodnutí a kolaudace studny. Časově se obvykle jedná o 2-3 měsíce od zahájení územního řízení.

Územní rozhodnutí

Prvním krokem k legalizaci a přihlášení studny je získání územního rozhodnutí o umístění stavby (vrtané studny). Na základě územního rozhodnutí pak může být přikročeno k dalším etapám.

Stavební povolení

Stavební povolení zřídit z průzkumného díla studnu podle zákona č. 254/2001 Sb. (Stavební zákon) vydává vodoprávní úřad na základě schváleného projektu a kulatého razítka od autorizované osoby pro vodohospodářské stavby.

Vodoprávní rozhodnutí

Vodoprávní rozhodnutí (nakládání s podzemními vodami = povolení k odběru) je vydáno vodoprávním úřadem na základě předloženého hydrogeologického posudku, zpracovaného oprávněnou osobou v oboru hydrogeologie.

Kolaudace vrtané studny

Po dokončení stavby (vrtané studny) a splnění všech potřebných požadavků ze strany příslušných úřadů, je možné zažádat o kolaudaci stavby - vrtané studny, případně oznámit užívání vodního díla.

 

PŘÍKLAD REALIZACE STUDNY, STUDNAŘSKÉ PRÁCE

Realizace studny ve standardu ATE CR, a. s. včetně ceny

Jako příklad uvádíme studnu realizovanou v roce 2009 v obci Doubravčice, okres Kolín. Hloubka studny je 30 m. Vystrojena je zárubnicemi PVC-U (s atestem na pitnou vodu) o průměru 160 mm. Studna je přichystána ke kolaudaci. Celkové náklady na realizaci stavby (studny) činily 120 000,- Kč bez DPH. Více...