ATE CR, a.s. |
Chudenická 1059/30
| 102 00 Praha 10
tel.: 412 334 608 | info@ate-cr.cz
  • Čeština
  • English

PRO INVESTIČNÍ VÝSTAVBU, zemní a výkopové práce, hydrogeologický průzkum, ekologické poradenství

Služby pro investiční výstavbu zahrnují přípravné práce pro nejrůznější stavby. Provádíme zejména zemní a výkopové práce, odvodňování stavenišť, hydrogeologické a vsakovací průzkumy, ekologický průzkum budoucích stavenišť včetně opuštěných bývalých průmyslových areálů tzv. lokalit typu brownfields. Poskytujeme ekologické poradenství.

 

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE PRO INVESTIČNÍ VÝSTAVBU

pro investiční výstavbu, zemní práce, výkopové práceV rámci přípravných prací pro investiční výstavbu provádíme různé zemní práce, terénní úpravy a výkopové práce zejména v souvislosti se stavební činností, odvodňování stavenišť a technickou rekultivací. Za účelem získání doplňujících údajů pro realizaci staveb realizujeme hydrogeologický průzkum a vsakovací průzkum, posudky o vhodnosti výstavby domovních čistíren odpadních vod (DČOV) a kořenových čistíren odpadních vod (KČOV), posudky o vhodnosti vsakování předčištěných vod z DČOV a KČOV, ekologický průzkum kontaminace horninového prostředí – tzv. ekologický miniaudit.

Přípravné práce - zemní a výkopové práce, terénní úpravy

V souvislosti s odstraňováním starých dlouhodobě nevyužívaných staveb (i kontaminovaných nebezpečnými látkami) typu brownfieds či sanací starých ekologických zátěží, provádíme zemní a výkopové práce a terénní úpravy.

Pro investiční výstavbu - odvodňování stavenišť

Během stavby udržujeme dno výkopové jámy bez vody pomocí výkonných elektrických kalových čerpadel, a to i v případě průsaků podzemních vod do jámy či přívalových dešťů. V případě kontaminace čerpané vody nežádoucími polutanty, čerpanou vodu před vypouštěním do kanalizace či recipientu předčišťujeme prostřednictvím mobilních sanačních jednotek vlastní výroby.

Přípravné práce pro investiční výstavbu - technické rekultivace

V souvislosti s odstraňováním starých staveb či odtěžbou zemin, zejména kontaminovaných nebezpečnými látkami, provádíme zásypy vzniklých výkopových jam inertním materiálem, hutnění prostorů dle požadavků investora a technickou rekultivaci, kterou připravujeme území k nové výstavbě či využití.

Hydrogeologický průzkum, vsakovací průzkum

pro investiční výstavbu, zemní práce, výkopové práceZa účelem zjištění úrovně hladiny podzemní vody pod terénem v místech plánované výstavby provádíme hydrogeologické průzkumy. S tím souvisí i případná nutnost odčerpávání podzemní vody ze dna základové spáry stavby. Hydrogeologické průzkumy mají úzkou souvislost i se vsakovacími průzkumy, kterými se ověřují vsakovací poměry na lokalitě. To znamená vhodnost horninového prostředí pod nezpevněnými plochami pojmout (vsáknout) potřebné množství dešťové vody ze zpevněných ploch i v případě přívalových dešťů. S úrovní hladiny podzemní vody souvisí i případné návrhy a úpravy vsakovacích jam, neboť ze zákona ( zákon č. 254/2001 Sb.,vodní zákon) nesmí být jakékoliv odpadní vody, ani dešťové, vypouštěny přímo do pásma nasycení podzemních vod.

Vhodnost výstavby DČOV, KČOV a vsakování předčištěných vod

V rámci hydrogeologických posudků provádíme zhodnocení lokality z hlediska vhodnosti umístění DČOV, popř. KČOV. Na pozemcích se schválenou DČOV a KČOV k rodinnému domu dále sledujeme možnost vsakování daného množství a kvality předčištěné vody z těchto čistíren. Místa vsaku jsou volena tak, aby nebyly ovlivněny (znečištěny) stávající zdroje podzemní vody jak na vlastním pozemku, tak v okolí.

Ekologický průzkum kontaminace horninového prostředí

pro investiční výstavbu, zemní práce, výkopové prácePrůzkum kontaminace zemin je realizován převážně na žádost investorských organizací a realitních společností, které chtějí v místech bývalého průmyslového areálu (brownfields), či staré skládky komunálního odpadu, zamýšlet novou výstavbu. Jedná se o tzv. ekologický miniaudit, při kterém zhodnotíme vlastnosti stávajícího podloží (zemin) jako materiálu, který je možno ponechat na místě nebo případně využívat i na jiných místech na povrchu terénu. Zhodnocení se provádí podle vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, a zahrnuje stanovení ukazatelů v sušině (podle přílohy č. 10, tabulky 10.1 k vyhlášce) a ekotoxikologické testy (podle přílohy č. 10, tabulky 10.2, sloupce I. a II. k vyhlášce).

 

INŽENÝRSKÁ ČINNOST V INVESTIČNÍ VÝSTAVBĚ

Inženýrská činnost v investiční výstavbě představuje výkon technického dozoru, včetně provádění příslušných záznamů ve stavebních denících, spolupráce s autorským dozorem projektanta.

Technický dozor = odborný investorský dohled na realizaci výstavby

Činnost technického dozoru spočívá v odborném investorském dohledu na realizaci výstavby, jak po stránce dodržování schválené projektové dokumentace, tak i dodržování bezpečnosti práce. Denní hlášení zaznamenáváme ve stavebních denících.

Spolupráce s autorským dozorem projektanta

Při této spolupráci jsou řízeny některé činnosti vyplývající z odborných způsobilostí ATE CR, a. s., jako např. hydrogeologický dohled, sanační dohled, dohled nad vzorkováním odpadních vod, ostatních a nebezpečných odpadů, případně odborný dohled nad zneškodňováním odpadů.