ATE CR, a.s. |
Chudenická 1059/30
| 102 00 Praha 10
tel.: 412 334 608 | info@ate-cr.cz
 • Čeština
 • English
 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /var/www/web75/htdocs/includes/unicode.inc on line 345.
 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /var/www/web75/htdocs/includes/unicode.inc on line 345.
 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /var/www/web75/htdocs/includes/unicode.inc on line 345.
 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /var/www/web75/htdocs/includes/unicode.inc on line 345.
 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /var/www/web75/htdocs/includes/unicode.inc on line 345.
 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /var/www/web75/htdocs/includes/unicode.inc on line 345.
 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /var/www/web75/htdocs/includes/unicode.inc on line 345.
 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /var/www/web75/htdocs/includes/unicode.inc on line 345.
 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /var/www/web75/htdocs/includes/unicode.inc on line 345.
 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /var/www/web75/htdocs/includes/unicode.inc on line 345.
 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /var/www/web75/htdocs/includes/unicode.inc on line 345.
 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /var/www/web75/htdocs/includes/unicode.inc on line 345.

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY, odpadové hospodářstvílikvidace odpadu, odpady, nebezpečné odpady, likvidace ekologických zátěží

Společnost ATE CR, a. s. realizuje nakládání s odpady a kompletní odpadové hospodářství již 15 let. Odpady za tímto účelem dělíme na ostatní a nebezpečné. Odpady, s nimiž nakládáme, obvykle vznikají při průzkumných, sanačních nebo podobných pracích (např. vyklízení skladů, čištění nádrží, lapolů, stavební a demoliční činnost, atd.), čištění průmyslových odpadních vod a na místech likvidace starých ekologických zátěží.

 

NÁKLÁDÁNÍ S ODPADY, LIKVIDACE ODPADU

nakládání s odpady, likvidace odpadu, odpadové hospodářství, likvidace ekologických zátěžíVeškeré nakládání s odpady a odpadové hospodářství je prováděno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a předpisy tento zákon provádějícími a ostatními souvisejícími právními předpisy (vodní zákon, zákon o ovzduší, zákon o chemických látkách, zákon o ochraně veřejného zdraví, atd.).

Přepravu nebezpečných odpadů z místa původu do místa zneškodnění realizujeme v souladu s „Evropskou dohodou o mezinárodní silniční dopravě nebezpečných věcí – ADR“. Všechny druhy přepravovaných nebezpečných odpadů jsou při přepravě vybaveny identifikačními listy nebezpečného odpadu, včetně opatření při nehodách, haváriích a požárech a zásad první pomoci.

Výčet nejčastějších činností a provozů, ve kterých firma ATE CR, a. s. nabízí služby v oblasti nakládání s odpady a odpadové hospodářství:

 • Zemědělské objekty (hnojiva, pesticidy, autovraky, čerpací stanice PHM, odpady s PCB, znečištěné zeminy a vody)
 • Galvanovny a neutralizační stanice (těžké kovy, kyanidy, ropné látky, staré chemikálie)
 • Staré továrny a průmyslové zóny (barvy, laky, tiskařské barvy, odpady s PCB, dehty, materiály s azbestem, textilní průmysl, kožedělný průmysl, dřevozpracující průmysl, včetně moření a impregnace dřeva)
 • Zpracování ropy (včetně distribučních skladů PHM a čerpacích stanic PHM)
 • Plynárny (včetně zpracování uhlí, sklady)
 • Hutní průmysl
 • Sklárny (vyzdívky a žáruvzdorné materiály)
 • Chemické závody (kyseliny, alkálie, soli TK, jiné anorganické a organické látky)
 • Farmacie, tukové závody, výroba mýdla
 • Prádelny, čistírny (zejména chemické)
 • Obalovny silničních drtí (ropné látky, PAU, PCB)
 • Odpadní průmyslové vody

V souvislosti s nakládáním s odpady provádíme vzorkování odpadů odpovědnými proškolenými vzorkaři a hodnocení nebezpečných vlastností odpadů oprávněnou osobou s autorizací MŽP. Pro komunální a podnikatelskou sféru nabízíme zpracování plánů odpadového hospodářství původce odpadů (tzv. POH).

 

NAKLÁDÁNÍ S OSTATNÍMI ODPADY, LIKVIDACE ODPADU

Ostatní odpad je odpad neuvedený v Seznamu nebezpečných odpadů ve vyhlášce č. 381/2001 Sb. a nevykazující jakékoliv nebezpečné vlastnosti uvedené v příloze č. 2 k zákonu o odpadech. Mezi ostatní odpad je řazen i komunální odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob. Nakládáme se všemi ostatními odpady, vyjma nakládání se směsným komunálním odpadem.

 

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY - NEBEZPEČNÉ ODPADY

Nebezpečný odpad je odpad uvedený v Seznamu nebezpečných odpadů ve vyhlášce č. 381/2001 Sb. a vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v příloze č. 2 k zákonu o odpadech.

nakládání s odpady, likvidace odpadu, odpadové hospodářství, likvidace ekologických zátěžíNakládání s odpady z kategorie "nebezpečné" provozujeme na základě koncesní listiny „Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady“, vydané Obvodním úřadem MČ Praha 10, dne 12. 11. 2003. Zároveň vlastníme souhlasy, ve smyslu § 16 odst. 3 zákona o odpadech, k nakládání s nebezpečnými odpady téměř ve všech krajích České republiky, včetně hlavního města Prahy. Máme oprávnění k nakládání téměř s 350 druhy nebezpečných odpadů ve smyslu vyhlášky č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů. Odpovědnou osobou za nakládání s odpady je ve smyslu § 15 zákona o odpadech odpadový hospodář. Tuto službu nabízíme i svým zákazníkům.

 

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY, VZORKOVÁNÍ ODPADŮ

Vzorkování odpadů provádí řádně proškolená odpovědná osoba, která se zúčastnila kurzu České společnosti pro jakost „Odběr vzorků odpadů“, schváleného MŽP. Vzorky jsou převážně odebírány pomocí speciálních vzorkovacích zařízení. O každém odběru vzorku sepisujeme „Protokol o odběru vzorku“ a vzorky jsou bezprostředně po odběru odvezeny do akreditované laboratoře k analýze. Výsledky zpracujeme ve formě zprávy.

 

HODNOCENÍ NEBEZPEČNÝCH VLASTNOSTÍ ODPADŮ

Hodnocení nebezpečných vlastností odpadů může firma ATE CR, a. s. provádět na základě pověření MŽP. Jsme držiteli odborné způsobilosti pro hodnocení následujících nebezpečných vlastností odpadů (příloha č. 2 k zákonu o odpadech):

 • nakládání s odpady, likvidace odpadu, odpadové hospodářství, likvidace ekologických zátěžíH1 Výbušnost
 • H2 Oxidační schopnost
 • H3-A Vysoká hořlavost
 • H3-B Hořlavost
 • H12 Schopnost uvolňovat vysoce toxické nebo toxické plyny ve styku s vodou, vzduchem nebo kyselinami
 • H13 Schopnost uvolňovat nebezpečné látky do životního prostředí při odstraňování H14 Ekotoxicita

Zbývající hodnocení nebezpečných vlastností odpadů H4-H11 zajišťujeme subdodavatelsky. Na základě hodnocení lze převádět nebezpečné odpady, po odstranění jejich nebezpečných složek, na odpady ostatní, čímž se výrazně sníží jak jejich množství, tak i konečná cena jejich zneškodnění.

 

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ - PLÁN PŮVODCE ODPADŮ

Plán odpadového hospodářství (POH) původce odpadů ze zákona povinně zpracovávají původci odpadů, kteří produkují ročně více než 10 t nebezpečného odpadu nebo více než 1000 t ostatního odpadu. POH původce musí být v souladu se závaznou částí řešení plánu odpadového hospodářství kraje a s jejími změnami. Zpracovává se na dobu nejméně 5 let.

V souladu s § 44 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, zpracováváme plány odpadového hospodářství původce pro:

 • města a obce (převážně o komunální odpad)
 • příspěvkové organizace ve správě měst a státu (převážně nebezpečný odpad)
 • právnické osoby (převážně ostatní a nebezpečný odpad)
 • fyzické osoby (převážně ostatní a nebezpečný odpad)