ATE CR, a.s. |
Chudenická 1059/30
| 102 00 Praha 10
tel.: 412 334 608 | info@ate-cr.cz
  • Čeština
  • English

Inženýrská geologie,inženýrsko-geologický průzkum pro zpracování projektů staveb

Před zpracováním projektu na realizací jakékoliv nové stavby např. rodinného domu, tovární haly, mostu, přehrady, parkoviště či inženýrských sítí je nesmírně důležité zjistit skladbu a vlastnosti základové půdy pod projektovanou stavbou, případně úroveň hladiny podzemní vody a její chemické složení. Inženýrsko-geologický průzkum zahrnuje práce potřebné pro získání nezbytných informací o inženýrsko-geologických poměrech lokality.

Výsledky průzkumu poskytnou projektantovi stavby potřebné důležité údaje o základových poměrech zájmového území, fyzikálně-mechanických vlastnostech horninového prostředí a jeho vhodnosti pro zamýšlený stavební záměr. Inženýrsko-geologický průzkum je velmi důležitou a nezbytnou základní součástí předprojekční přípravy každé stavby.

Přípravné a rešeršní práce

Realizaci terénních technických průzkumných prací předchází archivní rešerše dosavadní geologické prozkoumanosti území. Následně provádíme rekognoskaci terénu a vytýčení míst pro vyhloubení průzkumných sond tak, aby nebyly ve střetu se stávajícími inženýrskými sítěmi.

Inženýrská geologie, inženýrsko-geologický průzkum Inženýrská geologie, inženýrsko-geologický průzkum Inženýrská geologie, inženýrsko-geologický průzkum

Realizace terénních průzkumných prací a jejich vyhodnocení

Při realizaci inženýrsko-geologického průzkumu pod odborným dozorem odborně způsobilého geologa provádíme terénní průzkumné práce zahrnující vyhloubení průzkumných sond, dokumentaci vrtného jádra, odběr vzorků k laboratorním rozborům a nezbytná terénní měření.

Po ukončení terénních průzkumných prací a laboratorních stanovení na vzorcích zemin a podzemních vod je zpracována závěrečná zpráva inženýrsko-geologického průzkumu. Obsahuje zhodnocení inženýrsko-geologických poměrů zájmového území a doporučení pro výstavbu. Nedílnou součástí inženýrsko-geologického průzkumu je rovněž zjištění základních hydrogeologických poměrů lokality.

Inženýrská geologie pro účely projektování a výstavby objektů občanské a bytové výstavby, objektů průmyslových staveb a obchodních center

Pro účely projektování výstavby uvedených budov nabízíme provedení komplexního průzkumu zájmového území. Průzkum obsahuje kromě zhodnocení základových poměrů také posouzení území z hlediska jeho vhodnosti pro likvidaci srážkových a přečištěných odpadních vod z lokálních ČOV zasakováním do horninového prostředí na posuzovaném pozemku, případně i radonový průzkum a antikorozní průzkum.

Zatřídění rozpojitelnosti zemin a hornin

V souvislosti s hloubením stavebních výkopů plošných, liniových, případně podzemních staveb provádíme zatřídění těžených zemin a hornin z hlediska jejich rozpojitelnosti (těžitelnosti) dle původní ČSN 73 3050 nebo dle aktuální ČSN 73 6133. Při realizaci těchto staveb provádíme odbornou dokumentaci výkopových prací, případně zajišťujeme odborný dozor investora.

Zpracování nabídky a projektu inženýrsko-geologických průzkumných prací

Na základě specifikace projektované stavby a dosavadního stupně znalostí zájmového území zpracujeme závaznou cenovou nabídku na provedení nezbytně nutných průzkumných prací.

Inženýrská geologie, ceník prací, dodací lhůty

Nejčastější realizační cena firmy ATE CR, a.s. na provedení inženýrsko-geologických průzkumných prací formou rešerše se pohybuje v intervalu 8-13 tis. Kč.

Inženýrská geologie, inženýrsko-geologický průzkum

Obvyklá cena komplexního inženýrsko-geologického průzkumu pro výstavbu rodinného domu včetně provedení nezbytně nutných technických terénních prací zahrnujícího rovněž vsakovací průzkum pro utrácení dešťových vod, hydrogeologický průzkum, radonový průzkum a antikorozní průzkum činí 18-27.000,- Kč. Výsledná cena je dána složitosti přírodních podmínek konkrétní lokality.

Dodací lhůty kompletně provedených inženýrsko-geologických průzkumných prací jsou do 2 týdnů od data závazné objednávky.