ATE CR, a.s. |
Chudenická 1059/30
| 102 00 Praha 10
tel.: 412 334 608 | info@ate-cr.cz
 • Čeština
 • English
 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /var/www/web75/htdocs/includes/unicode.inc on line 345.
 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /var/www/web75/htdocs/includes/unicode.inc on line 345.
 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /var/www/web75/htdocs/includes/unicode.inc on line 345.
 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /var/www/web75/htdocs/includes/unicode.inc on line 345.
 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /var/www/web75/htdocs/includes/unicode.inc on line 345.
 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /var/www/web75/htdocs/includes/unicode.inc on line 345.
 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /var/www/web75/htdocs/includes/unicode.inc on line 345.
 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /var/www/web75/htdocs/includes/unicode.inc on line 345.
 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /var/www/web75/htdocs/includes/unicode.inc on line 345.
 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /var/www/web75/htdocs/includes/unicode.inc on line 345.
 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /var/www/web75/htdocs/includes/unicode.inc on line 345.
 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /var/www/web75/htdocs/includes/unicode.inc on line 345.

EKOLOGICKÉ SLUŽBY, AUDITY, PORADENSTVí,ekologický audit, ekologické poradenství, ekologie, BROWNFIELDs, životní prostředí

Ekologické služby nabízené společností ATE CR, a.s. zahrnují oblasti starých ekologických zátěží a černých skládek, revitalizace průmyslových zón – tzv. brownfields, monitoring složek životního prostředí, ekologický audit, průzkum veřejných pohřebišť, čištění a dezinfekce stávajících studní a vrtů, a to vše včetně komplexního ekologického poradenství.

 

STARÉ EKOLOGICKÉ ZÁTĚŽE, SKLÁDKY, BROWNFIELDS

Znečištěná půda, horninové prostředí a podzemní voda (staré ekologické zátěže) představují významný problém v ochraně životního prostředí. Ekologické zátěže jsou v mnoha případech zdrojem nepřijatelného rizika pro zdraví obyvatel, podzemní a povrchové vody, přírodní zdroje a další složky životního prostředí. Existence ekologických zátěží často brání dalšímu rozvoji lokality a omezuje tím vlastníka nemovitosti v jejím využívání.

Černé skládky, ekologické služby

V rámci ekologických služeb provádíme odstranění černých skládek v souladu s platnou legislativou včetně ekologického průzkumu případné kontaminace podloží a podzemních vod, odstranění znečištění a úpravu lokality k dalšímu využití.

Revitalizace průmyslových zón - Brownfield, ekologické služby

ekologické služby, hydrogeologický průzkum, studnařské a geologické práceBrownfields jsou převážně průmyslové areály zcela nebo z části opuštěné či minimálně využité uvnitř urbanizovaného území. Vlastní brownfields fyzicky a ekonomicky deprimují sebe sama i své okolí a v důsledku původní činnosti (výroba, těžba, atd.) bývají často kontaminovány nebo jinak zdevastovány, což snižuje jejich atraktivitu pro budoucí využití. Brownfields se většinou vztahují k industriální minulosti, kdy se jedná hlavně o průmyslové areály (tzv. výrobní brownfield).

Někdy se jedná o staré opuštěné zemědělské areály, nevyužívané drážní pozemky, bývalé vojenské prostory a též i o nepotřebnou veřejnou vybavenost (tzv. nevýrobní, nebo-li ostatní brownfields). Důsledkem existence brownfields jsou značné ekonomické a ekologické ztráty, kdy uvnitř města leží pozemky ladem nepřinášející žádné užitky a navíc mohou být velkou zátěží a zdrojem nepřijatelného rizika pro zdraví obyvatel a životní prostředí.

Společnost ATE CR, a. s. nabízí komplexní ekologické služby a řešení této problematiky. Vypracujeme projekt revitalizace s vyčíslením nákladů na její realizaci a případnou žádost o finanční dotaci z EU. Disponujeme odborníky všech potřebných profesí nejen ke zjištění stupně kontaminace území, ale i k jejímu odstranění včetně následující přípravy území pro jeho další smysluplné využití.

 

EKOLOGICKÉ SLUŽBY, MONITORING ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

ekologické služby, hydrogeologický průzkum, studnařské a geologické práceMonitoring životního prostředí je ekologická služba spočívající v měření, sledování a vyhodnocování vybraných parametrů všech jeho složek. Měření provádíme jednoduchými či plně automatizovanými systémy, na které navazuje zpracování a vyhodnocení naměřených dat. Znalost aktuálního stavu jednotlivých složek životního prostředí v konkrétní lokalitě je nutnou výchozí podmínkou pro další využití území..

Ekologické služby a monitoring: provádíme monitoring biosféry, půdy, horninového prostředí (sledování jakosti půd a půdního vzduchu) a hydrosféry (sledování jakosti povrchových vod a podzemních vod).

Monitoring půdy a horninového prostředí, ekologické služby

Mělkými sondami odebíráme vzorky půd, ve kterých stanovujeme agrochemické vlastnosti půdy včetně rizikových prvků dle vyhlášky č.382/2001 Sb., o podmínkách využití upravených kalů na zemědělské půdě (příloha č. 1).

Sondy využíváme i pro stanovování látek obsažených v půdním vzduchu. Jednorázovým měřením zjišťujeme okamžité složení půdního vzduchu v horninovém prostředí, či opakovanými měřeními vývoj sledovaných parametrů. Měření provádíme přímo terénními přístroji ECOPROBE nebo analýzou vzorku půdního vzduchu v akreditované laboratoři.

Monitoring povrchových vod - rozbory, úroveň hladiny

ekologické služby, hydrogeologický průzkum, studnařské a geologické práceMonitoring povrchových vod zahrnuje limnigrafická měření úrovně hladiny v tocích v závislosti na ročním období a množství srážek a měření průtoků vodních topků. Jakost povrchových vod sledujeme odběry vzorků vod s následnými rozbory. V akreditovaných laboratořích provádíme fyzikální, chemické, biologické a mikrobiologické rozbory.

Monitoring podzemních vod, ekologické služby

Monitoringem podzemních vod měříme krátkodobě ale i dlouhodobě úroveň hladiny podzemních vod v závislosti na ročním období a množství srážek. Přenosnými terénními přístroji měříme přímo v terénu důležité vlastnosti vod - pH, vodivost, teplota a množství kyslíku.

Analýzou vzorků podzemních vod odebraných do kalibrovaných vzorkovnic sledujeme kvalitativní parametry. Odběry vzorků provádíme ve statickém nebo v dynamickém stavu hladiny. Fyzikální, chemické a mikrobiologické rozbory provádíme v akreditovaných laboratořích.

 

EKOLOGICKÝ AUDIT, EKOLOGICKÉ PORADENSTVÍ

ekologické služby, ekologické audity, studnařské a geologické práceEkologické služby, resp. ekologické audity zpracováváme v souvislosti s převodem státního či privátního nemovitého majetku (obce, města, pozemkový fond, armáda, atd.) do jiného vlastnictví právnických osob, fyzických osob, obcí nebo měst. Obvykle se ekologické poradenství člení na dvě etapy, a to administrativní a průzkumnou. Nezávisle posoudíme všechna dostupná data o jednotlivých složkách životního prostředí z dosavadních výsledků průzkumů provedených na lokalitě a v jejím okolí. Provádíme komplexní analýzu rizikových faktorů, vyplývající z případné existence ekologických zátěží. Ekologický audit obsahuje návrh nápravných opatření a vyčíslení finančních nákladů, potřebných na jejich realizaci.

PRŮZKUM VEŘEJNÝCH POHŘEBIŠŤ

Průzkum starých a nových veřejných pohřebišť provádíme podle zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví. Výsledkem této ekologické služby je zhodnocení geologických a hydrogeologických podmínek dané lokality, stanovení maximální hloubky pro pohřbívání a tzv. tlecí doby, které musí být nezbytnou součástí provozních řádů pohřebišť schvalovaných orgány státní správy.

ČIŠTĚNÍ A DEZINFEKCE STUDNÍ A VRTŮ

Studny a vrty vyčistíme od usazenin a provedeme jejich dezinfekci. K dezinfekci studní a vrtů používáme běžně prodávané výrobky určené pro tyto účely „SAVO Originál“ nebo dezinfekční prostředek s déle trvající účinností SAGEN (tzv. „tekuté stříbro“), který je vhodný zejména k dezinfekci kopaných studní.

Před vlastní aplikací dezinfekčního prostředku zjistíme množství vody ve studni. K čištění studní od usazenin používáme ponorná nebo kalová čerpadla. V závislosti na způsobu budoucího využití vyčištěného zdroje vody ukončujeme proces vyčištění studny odběrem vzorku vody a jeho následnou analýzou v akreditované laboratoři.