ATE CR, a.s. |
Chudenická 1059/30
| 102 00 Praha 10
tel.: 412 334 608 | info@ate-cr.cz
 • Čeština
 • English
 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /var/www/web75/htdocs/includes/unicode.inc on line 345.
 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /var/www/web75/htdocs/includes/unicode.inc on line 345.
 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /var/www/web75/htdocs/includes/unicode.inc on line 345.
 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /var/www/web75/htdocs/includes/unicode.inc on line 345.
 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /var/www/web75/htdocs/includes/unicode.inc on line 345.
 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /var/www/web75/htdocs/includes/unicode.inc on line 345.
 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /var/www/web75/htdocs/includes/unicode.inc on line 345.
 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /var/www/web75/htdocs/includes/unicode.inc on line 345.
 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /var/www/web75/htdocs/includes/unicode.inc on line 345.
 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /var/www/web75/htdocs/includes/unicode.inc on line 345.
 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /var/www/web75/htdocs/includes/unicode.inc on line 345.
 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /var/www/web75/htdocs/includes/unicode.inc on line 345.

Geologické práce, sanace,sanační práce, sanační metody, čištění zemin, ekologické služby

Geologické práce (sanace) představují historicky i finančním objemem několika stovek úspěšně zrealizovaných projektů nejdůležitější oblast v činnosti ATE CR, a.s.

Geologické práce, sanace, sanační práceZa dobu 15 let své existence firma úspěšně vyřešila zakázky zejména z oblasti sanace starých ekologických zátěží hrazených z prostředků státních institucí - FNM ČR později MF ČR, MŽP ČR nebo ze soukromých prostředků a v současné době se plným právem řadí k tuzemským leaderům v tomto oboru. Největší rozsah činnosti představuje sanace horninového prostředí – zemin a podzemní vody, kontaminované zejména ropnými látkami a jejich deriváty, chlorovanými rozpouštědly, těžkými kovy atd.

Používáme nejrůznějších metod. Jedná se převážně od francouzského zakladatele firmy původně převzaté a později vlastními silami a na základě vlastních zkušeností inovativně vylepšené moderní technologie. Velmi se specializujeme na provádění sanačních prací pro tuzemské privátní subjekty vlastněné francouzským kapitálem. V tom jsme velmi úspěšní. Jsme nejen odborně ale i patřičně jazykově vybaveni a umíme splnit i ty nejnáročnější požadavky zákazníků.

Geologické práce, sanace, sanační práceAplikované technologie pro jednotlivé sanační práce sestavujeme sami dle konkrétních podmínek lokality a typu znečištění. Zakázky obvykle realizujeme „na klíč“, a to v rozsahu od provedení průzkumných prací, přes zpracování projektu sanačních prací, instalaci technologie, realizaci sanačních prací, včetně veškerého projednání s kompetentními orgány státní správy. Po celou dobu zakázky garantujeme odborný geologický dozor.

Disponujeme veškerými potřebnými profesními oprávněními, licencemi a certifikáty jednotlivých technologií, nezbytně nutnými pro řádné provádění prací v daném oboru. Včasným a profesionálním sanačním zásahem dovedeme klientovi ušetřit nemalé finanční prostředky a zároveň snížíme ekologickou zátěž pro životní prostředí, zejména pak pro kvalitu podzemních vod.

SANAČNÍ METODY A POSTUPY

metody „ex situ“

 • odtěžení zeminy
 • provádí se v závislosti na výši kontaminace
 • vyčištění na dekontaminační ploše nebo uložení na řízené skládce
 • dekontaminační technologie:
  • land farming
  • biodegradace s využitím speciálních bakteriálních, či houbových kultur

metody „in situ“

 • klasické nebo pulsní sanační čerpání
 • podtlakové odsávání
 • venting
 • bioventing
 • air sparging
 • metody kombinované

AIR SPARGING, čištění podzemní vody, sanace

Dekontaminace těkavých látek pomocí vháněného vzduchu. Vzduch je vtlačován do kolektoru k nepropustnému podloží, kde vzniká jemná disperze bublin, které zachycují kontaminanty a vynášejí je ke sběrnému výparnému systému. Těkavé látky jsou ventingovým systémem odstraňovány  z prostředí.

air sparging, geologické práce, sanace

Výhody:

 • ekonomická výhnodnost
 • čerpání probíhá bez přerušení provozu sanovaného objektu
 • vháněný vzduch vytváří vhodné podmínky pro biodegradaci méně těkavých polutantů

Nevýhody:

 • použití je závislé na vlastnostech sanovaného prostředí, např. na propustnosti

ODTĚŽENÍ, sanace zemin, sanační práce

Nejrychlejší způsob sanace. Zemina je odtěžena a podle výše kontaminace selektivně odvezena na dekontaminační plochu, kde probíhá vlastní čištění.

Odtěžení - průběh sanační práce

Kontaminovaná zemina -> odtěžení -> transport -> dekontaminační plocha  -> biodegradace.

Výhody:

 • rychlost

Nevýhody:

 • vysoké náklady na těžbu, transport a čištění 1 m3 zeminy

PODTLAKOVÉ ODSÁVÁNÍ, sanace, sanační práce

Čištění zemin, půdního vzduchu a podzemní vody

Dekontaminace podzemní vody a půdního vzduchu a zemin od ropných uhlovodíků. Fáze ropných látek se odstraňuje z hladiny podzemní vody a  ze zóny kolísání hladiny podzemní vody a kapilární  třásně za pomoci podtlakového čerpání. Odčerpaná podzemní voda a  půdní vzduch se na povrchu čistí odděleně.

podtlakové odsávání, geologické práce, sanace

Výhody:

 • vysoká účinnost čištění podzemní vody, zemin i půdního vzduchu
 • čištění malých objemů podzemní vody
 • nevyvolává snížení hladiny podzemní vody; vhodné pro sanaci poblíž vodních toků
 • postačují úzkoprofilové vrty

Nevýhody:

 • menší účinnost v silně propustném prostředí
 • rozsáhlé znečištění vyžaduje zařízení o vysokém výkonu
 • přisávání atmosférického vzduchu snižuje účinnost sanace

BIOVENTING, čištění nenasycené zóny, sanace

Dekontaminace zemin znečištěných těkavými ropnými látkami. Do nesaturované zóny je vtlačován resp. odsáván vzduch, který okysličuje prostředí a vytváří vhodné podmínky pro biodegradaci. Případně se mohou injektovat speciální bakteriální kultury.

bioventing, geologické práce, sanace

Výhody:

 • ekonomická výhodnost
 • sanace probíhá za provozu sanovaného objektu
 • rychlá instalace

Nevýhody:

 • závislost na vlastnostech prostředí

BIODEGRADACE, čištění odtěžené zeminy, sanace

Dekontaminace zeminy od organických látek na speciální ploše, tzv. biodegradační nebo dekontaminační. Dekontaminace může probíhat pomocí technologie landforming, což je využívání původních bakteriálních kultur v zemině a optimalizace podmínek pro jejich aktivní činnost, nebo použitím speciálních bakteriálních kmenů, tzn. využíváním přidávaných speciálních bakteriálních kmenů vedle původní půdní mikroflóry.

biodegradace, geologické práce, sanace

VENTING, čištění zemin, geologické práce, sanace

Dekontaminace zemin od těkavých ropných látek. Těkavé látky jsou vzduchem vynášeny na povrch a na aktivním uhlí odfiltrovány.

venting, geologické práce, sanace

Výhody:

 • rychlá instalace
 • sanace probíhá bez přerušení provozu sanovaného objektu
 • systém je po ukončení sanace ponechán pro monitorování
 • technologie vytváří příznivé podmínky pro biodegradaci

Nevýhody:

 • nemožnost sanace málo těkavých látek
 • závislost na vlastnostech prostředí (např. na propustnosti)
 • sanace pouze zemin